Co robimy

Specjalizacje

Prawo celne i podatkowe

Zajmujemy się kompleksową obsługą w zakresie planowania podatkowego i analizy ryzyk, optymalizacji należności celnych
i podatkowych w imporcie, w postępowaniach podatkowych oraz sporach dotyczących  ustalenia wartości celnej towaru.

Nasze wsparcie obejmuje:

 • rekomendowanie efektywnych podatkowo modeli inwestycyjnych
 • reprezentację w postępowaniach podatkowych, celnych
  i sądowo-administracyjnych 
 • audyt podatkowy i celny
 • doradztwo w postępowaniach dot. nieujawnionych dochodów
 • sporządzanie wniosków o interpretację przepisów prawa podatkowego
 • pomoc w zakresie opodatkowania cudzoziemców oraz osób czerpiących dochody z pracy w obcych jurysdykcjach podatkowych
 • optymalizację należności celnych oraz doradztwo w zakresie stosowania norm regulujących międzynarodowy obrót towarami
Prawo cywilne

W tej dziedzinie prawa, która reguluje szeroki zakres codziennych spraw, zarówno dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej jak i w poszczególnych aspektach życia osób fizycznych,  nasze doradztwo obejmuje m.in.:

 • analizę i przygotowanie umów cywilnoprawnych
 • reprezentację na każdym etapie procesu negocjacji
 • pomoc w egzekwowaniu umów i kompleksową obsługę roszczeń
 • prowadzenie postępowań odszkodowawczych
 • doradztwo w zakresie obrotu towarami oraz w ramach świadczenia usług
 • wsparcie w kwestiach rozporządzania majątkiem oraz
  w postępowaniach spadkowych
 • reprezentację w procesach sądowych 
Prawo handlowe

W codziennej praktyce związanej z obsługą przedsiębiorców świadczymy na rzecz naszych Klientów usługi prawne z zakresu szeroko pojętego prawa handlowego. W ramach tej specjalizacji wyodrębnić możemy kilka podstawowych grup zagadnień:

 • tworzenie spółek, przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorców
 • prowadzenie spraw rejestrowych
 • przygotowywanie regulaminów organów statutowych
 • organizacja zgromadzeń wspólników, zgromadzeń akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych
 • doradztwo podczas fuzji, podziałów i przekształceń
 • pomoc w procesach likwidacyjnych Spółek
Prawo pracy

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich obszarach dotyczących prawnych aspektów zatrudnienia. M.in. świadczymy usługi z zakresu:

 • analizy i doboru odpowiedniej formy zatrudnienia
 • opracowywania i opiniowania projektów umów pracowniczych i kontraktów managerskich
 • doradztwa w kształtowaniu polityki kadrowej
 • pomocy prawnej w nawiązywaniu i rozwiązywaniu stosunków pracy
 • doradztwa w procesach restrukturyzacji zatrudnienia
 • reprezentacji pracodawców w postępowaniach przed instytucjami prawa pracy i sądami powszechnymi
Prawo własności intelektualnej i danych osobowych

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć naszych Klientów przed naruszeniami przysługujących im praw własności intelektualnej i bezprawną ich eksploatacją. Pomagamy
w szczególności przy:

 • zawieraniu umów dotyczących transferu praw własności intelektualnej
 • sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi
 • naruszeniach praw wyłącznych – w tym wzorów użytkowych i znaków towarowych – oraz praw autorskich
 • postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zarówno rejestracji jak i ochrony przysługujących praw własności intelektualnej

Naszych Klientów wspieramy również w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych osobowych  oraz w procesie rejestracji zbiorów danych osobowych.

Procesy sądowe

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie postępowania. Reprezentujemy naszych Klientów:

 • przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, w tym przed Sądem Najwyższym
 • przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi 
  i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • w postępowaniach  zabezpieczających, egzekucyjnych oraz upadłościowych
 • w procesach karnych  i karnoskarbowych