Budownictwo i infrastruktura

BUDOWNICTWO I INFRASTRUKTURA

Kancelaria OSK to również profesjonalna obsługa prawna rozmaitych inwestycji budowlanych na wszystkich etapach realizacji. Wieloletnie doświadczenie w zawieraniu, realizacji oraz rozliczaniu kontraktów budowlanych pozwala nam wspierać wszystkich uczestników inwestycji.

inwestycje budowlane umowy

Z naszej pomocy prawnej korzystają:

 • inwestorzy prywatni i publiczni;
 • deweloperzy;
 • generalni wykonawcy;
 • inżynierowie;
 • konsorcja wykonawców;
 • podwykonawcy budowlani;
 • biura projektowe;
 • dostawcy materiałów budowlanych;
 • inspektorzy, kierownicy, geodeci budów i robót budowlanych.

Nasz zespół wykwalifikowanych prawników gwarantuje opiekę nad realizacją wszystkich kroków w procesie inwestycyjnym: od negocjowania i zawierania warunków umów (analiza oraz weryfikacja ustaleń), poprzez realizację prac budowlanych, aż po rozliczenie inwestycji na podstawie zawartych wcześniej umów.

Doradzamy nie tylko w zakresie przepisów prawa budowlanego czy zagospodarowania przestrzennego, ale także w obszarze wzajemnych relacji biznesowych (pomiędzy wykonawcami, inwestorami, a dostawcami materiałów). Typowe inwestycje budowlane cechują są wieloetapowymi procesami składającymi się z licznych zależnych od siebie elementów, dlatego tak ważne jest stosowanie praktycznych oraz bezpiecznych rozwiązań w zakresie umów pomiędzy inwestorami, a podwykonawcami, dostawcami czy inżynierami kontraktu. Na zawodowej ścieżce spotkaliśmy się z niezliczonymi sytuacjami, dzięki czemu potrafimy przewidywać i unikać negatywnych konsekwencji już na pierwszych etapach inwestycji, tj. podczas zawierania umów.

dane osobowe

Wsparcie zarządzania roszczeniami z gwarancji

Świadczymy usługę zarządzania roszczeniami z gwarancji, która obejmuje:

 • analizę dokumentacji związanej z żądaniem wypłaty z gwarancji; po zgłoszeniu żądania zapłaty z gwarancji
 • opiniowanie i rekomendacja w zakresie zgłoszonego żądania wypłaty z gwarancji
 • przygotowanie wszelkich dokumentów – w zależności od decyzji w zakresie wypłaty lub odmowy wypłaty z gwarancji;
 • ewentualne dochodzenie regresu (na życzenie klienta)
 • prowadzenie postępowań sądowych w sporze z beneficjentem;

Następujące korzyści dla klientów:

 • lepszą koordynację całego procesu
 • korzyści w zakresie profilaktyki –na bieżąco obserwujemy nowe ryzyka prawne związane z gwarancjami i możemy natychmiast pomóc klientom wdrożyć zmiany zmniejszające ryzyko,
 • skuteczność i szybkość w dochodzeniu regresu

Wybrane doświadczenie naszych prawników

 • Reprezentowanie w sporach dotyczących budowy lub modernizacji infrastruktury kolejowej,
 • Doradztwo i reprezentacja w sporach dotyczących budowy autostrad A1, A4 oraz drogi ekspresowej S8, S7,
 • Doradztwo związane z roszczeniami wynikającymi z umów budowy drogowych obiektów inżynierskich
 • Reprezentowanie w sporach przeciw organom administracji publicznej w sprawach roszczeń z zakresu budowy dróg krajowych i autostrad.
 • Dochodzenie roszczeń w ramach solidarnej odpowiedzialności inwestora
 • Przygotowanie oraz negocjowanie umów na podwykonawstwo, dostawę sprzętu, towarów w ramach procesu budowlanego,
 • przygotowanie oraz negocjowanie,
 • w ramach procesów budowlanych, kontraktów z generalnymi wykonawcami, w tym kontraktów według standardów FIDIC

Prawnicy Kancelarii uczestniczyli w realizacji kontraktów FIDIC. Wspieraliśmy prawnie Wykonawców, Podwykonawców. Posiadamy również praktykę w prowadzeniu procesów sądowych związanych z roszczeniami powstałymi w wyniku realizacji umów zawartych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC, w tym realizowanych ze środków publicznych w drodze przetargów.

Oferujemy Państwu kompleksowe usługi w zakresie budownictwa oraz infrastruktury

Opracowanie i ocenianie umów

o generalne wykonawstwo oraz kontraktów z podwykonawcami, dostawcami i pozostałymi uczestnikami inwestycji budowlanej;

Opracowanie i opiniowanie

umów o roboty budowlane przystosowane do specyficznych warunków konkretnego przedsięwzięcia;

Wsparcie i reprezentacja

w sporach pomiędzy stronami inwestycji budowlanych;

Egzekwowanie odpowiedzialności

podwykonawców prac budowlanych;

Reprezentowanie przed sądami

w sporach o błędną dokumentację projektową lub należność za wykonane prace budowlane;

Negocjowanie umów

zawieranych pomiędzy uczestnikami inwestycji budowlanej;

Reprezentowanie przed sądami

i administracją w sprawach dotyczących prawa budowlanego czy zagospodarowania przestrzennego;

Doradztwo

w zakresie kontaktów z bankami i ubezpieczycielami w ramach finansowania i zabezpieczenia realizacji inwestycji budowlanych.

dane osobowe pracownika

Z powodzeniem świadczymy pomoc prawną również w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych: drogowych, mostowych, budowy sieci przesyłowych (gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych), budownictwa elektroenergetycznego, urządzeń wodnych czy przeciwpowodziowych.

Realizacja zamówień publicznych ma swoją unikatową specyfikę, dlatego wymaga specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia. Infrastruktura rozwijana jest najczęściej przy napiętym harmonogramie rzeczowo-finansowym, a to determinuje konieczność stosowania specjalnych rozwiązań na płaszczyźnie prawnej.

Skomplikowany proces realizacji inwestycji implikuje wiele sytuacji, które potencjalnie mogą negatywnie oddziaływać na rentowność przedsięwzięcia. Pomoc naszej kancelarii usprawni proces inwestycyjny pod względem prawnym i pomoże zabezpieczyć interesy każdej ze stron postępowania.

W realizacji inwestycji infrastrukturalnych, oprócz standardowych usług zapewniamy także:

pozyskiwanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe oraz lokalizacyjne)

negocjowanie umów z właścicielami gruntów przeznaczonych pod inwestycję

doradztwo w zakresie wprowadzenia inwestycji do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wspieramy w negocjacjach oraz sporach dotyczących przyznawania funduszy inwestycyjnych z UE

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.