Dane osobowe

DANE OSOBOWE

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jest to dobro silnie umocowane oraz chronione w polskim prawie. Ich szerokie wykorzystywanie we współczesnych działalnościach gospodarczych, w szczególności obecnych w Internecie, wymaga specjalistycznego wsparcia prawniczego. Brak dostosowania się do obowiązującej ustawy może skutkować dotkliwymi sankcjami administracyjnymi oraz karnymi.

Nasi prawnicy zapewniają:

Wsparcie

przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do przetwarzania danych osobowych

Stworzenie wzorów

zgody na przetwarzanie danych osobowych

Opracowanie polityki bezpieczeństwa

przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności, umowy o powierzenie przetwarzania danych

Wsparcie

w procesie przekazywania danych osobowych do państw trzecich

Pomoc

w procesie rejestracji zbiorów danych osobowych (zgłoszenie danych do GIODO)

Pomoc

przy audytach organów kontrolnych (GIODO)

Reprezentowanie

w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych

Przeprowadzenie

audytu przedsiębiorstwa pod kątem zgodności obowiązujących procedur z przepisami prawa o ochronie danych osobowych

Do jakich firm kierujemy nasze wsparcie?

Katalog podmiotów przetwarzających dane osobowe jest szeroki. Wśród nich dużą grupę stanowią:

  • wszystkie podmioty gromadzące dane osobowe, w szczególności działające w Internecie (sklepy internetowe itp.);
  • administratorzy zbiorów danych osobowych;
  • nowe podmioty planujące gromadzenie danych osobowych – wspieramy we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań gwarantujących zgodność z przepisami prawa.

Na przełomie 2017/2018 roku podejście do polityki ochrony danych osobowych jest szczególnie istotne, ponieważ od maja 2018 roku stosowane jest europejskie ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.

RODO

Analizujemy obszary działalności klientów pod kątem zgodności z wymogami RODO i krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych. Sprawdzamy zasadność, legalność, rzetelność zbierania danych osobowych, prawidłowość funkcjonowania systemów do ich przetwarzania, kompletność procedur i dokumentacji

Sporządzamy niezbędną dokumentację oraz procedury dostosowane do potrzeb Klienta i specyfiki jego działalności (w tym działalności poszczególnych działów). Tworzymy polityki ochrony danych osobowych, polityki prywatności i cookies, umowy powierzenia przetwarzania, rejestry oraz wszelką dokumentację niezbędną do spełnienia wymagań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

RODO ochrona danych osobowych
IOD inspektor ochrony danych

IOD

Wspieramy naszych klientów w trakcie kontroli dotyczącej prawidłowości przetwarzania danych osobowych. Jesteśmy pełnomocnikami w postępowaniach kontrolnych przed organem PUODO

W ramach współpracy wspieramy klientów zapewniając outsourcing usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD) w organizacji.

Świadczymy usługę przejęcia (outsourcing) funkcji
inspektora ochrony danych (IOD)

Wspieramy wypełniać obowiązki wynikające z przepisów prawa oraz zapewniamy pomoc m.in. w podpisywaniu umów powierzenia danych, obsłudze skarg, formułowaniu klauzul zgody, regulaminów konkursów.

Pod rządami ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) obowiązki Inspektora Ochrony Danych zostały rozszerzony o pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób, których dane przetwarza firma oraz udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania.

W ramach pełnienia funkcji IOD, wykonujemy następujące obowiązki:

  • informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO/GDPR oraz innych przepisów prawa
  • monitorowanie przestrzegania RODO/GDPR, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
  • współpraca z organem nadzorczym,
  • funkcja punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych,

Bieżące doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych wynikających z RODO i przepisów wykonawczych

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zachęcamy do kontaktu. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby w zakresie pomocy prawnej związanej z szeroko rozumianą działalnością gospodarczą.